Podmínky pro používání internetových stránek

Podmínky pro používání internetových stránek, verze 10/2018

Společnost KISS Products, Inc. a její přidružené a dceřiné společnosti (dále společně jako „společnost KISS“) vás vítají na internetových stránkách přístupných na adrese www.kissusa.com a na internetových stránkách dalších značek společnosti KISS, v jejich verzích pro mobilní telefony a v mobilních aplikacích (dále jako „stránky společnosti KISS“).

Společnost KISS vám umožňuje používání stránek společnosti KISS i všech informací, nástrojů a služeb poskytovaných na stránkách společnosti KISS za předpokladu, že budete souhlasit s těmito podmínkami. Budete-li pokračovat v návštěvě stránek společnosti KISS, vyjadřujete tím svůj souhlas s uvedenými podmínkami. Pokud nechcete být těmito podmínkami vázáni, stránky společnosti KISS nadále nepoužívejte.

Dodatečné podmínky

Na některé funkce nebo služby nabízené na stránkách společnosti KISS se mohou vztahovat samostatné pokyny, podmínky a ustanovení zveřejňované příležitostně společností KISS („dodatečné podmínky“). Všechny dodatečné podmínky jsou tímto začleněny do těchto podmínek formou odkazu. Ve většině případů se dodatečné podmínky týkají konkrétní funkce stránek společnosti KISS nebo služeb či nabídek poskytovaných na stránkách společnosti KISS, pokud by vznikl rozpor mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami, uplatní se ustanovení tohoto dokumentu.

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů společnosti KISS obsahují informace a upozornění týkající se shromažďování a používání vašich osobních a dalších údajů při používání internetových stránek společnosti KISS. Pokud přistupujete na stránky společnosti KISS, stahujete si je nebo je používáte, a pokud jste udělili svůj souhlas s těmito podmínkami, vztahují se na vás zásady ochrany osobních údajů ve společnosti KISS, které najdete na adrese: https://www.kisseurope.uk/pages/privacy, zmíněný dokument se tímto stává součástí těchto podmínek.

Poskytnutí licence a přístup na stránky

Veškerý obsah na stránkách společnosti KISS (kromě jiného včetně textu, designu, grafiky, log, ikon tlačítek, obrázků, zvuků, zvukových klipů, digitálních souborů ke stažení, datových kompilací a softwaru i jejich výběru a uspořádání, společně označované jako „obsah patřící společnosti KISS“) představuje výlučné vlastnictví společnosti KISS, poskytovatelů licencí nebo dodavatelů obsahu a je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami a platnými zákony.


Společnost KISS vám uděluje omezenou, odvolatelnou a nevýhradní licenci pro přístup a k nekomerčnímu používání stránek společnosti KISS pro osobní účely. Společnost KISS přísně zakazuje jakékoli jiné použití stránek KISS a obsahu společnosti KISS, kromě jiného včetně stahování, kopírování, úprav nebo jiného využívání stránek nebo obsahu společnosti KISS pro účely, které konkurují podnikání společnosti KISS, nebo by byly ve prospěch jiného prodejce nebo třetí strany;

 • využití rámečků nebo rámovacích technik pro pevné označení jakékoli ochranné známky, loga nebo jiných informací patřících společnosti KISS (včetně obrázků, textu, rozvržení stránky nebo formy);
 • získávání a používání jakýchkoli seznamů produktů, jejich popisů nebo cen;
 • používání meta tagů nebo jakéhokoli jiného „skrytého textu“ využívajícího název nebo ochranné známky společnosti KISS;
 • použití nástrojů pro dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a získání dat;
 • ukládání informací do mezipaměti nebo odkazování na stránky společnosti KISS, a to včetně způsobů, které zobrazují společnost KISS nebo její produkty či služby nepravdivě, zavádějícím, hanlivým, urážlivým nebo jakýmkoli jiným způsobem, který může společnost KISS dle svého uvážení považovat za nevhodný.
 • nahrávání, zveřejňování nebo přenášení materiálu se softwarovými viry nebo jiným počítačovým kódem, souborů nebo programů navržených tak, aby přerušily, zničily nebo omezily funkčnost jakéhokoli počítače.


Za získání přístupu ke stránkám společnosti KISS a za uhrazení případných poplatků třetím stranám odpovídáte vy sami.
Sami si také musíte zajistit veškeré vybavení potřebné pro přístup ke stránkám společnosti KISS a za toto vybavení nesete odpovědnost. Nedovoluje se obcházet žádná opatření, která byla zavedena pro to, aby zabránila přístupu ke stránkám společnosti KISS nebo ho omezila. Neoprávněný přístup na stránky společnosti KISS z vaší strany ukončí platnost povolení nebo licence, které jste získali od společnosti KISS.

Společnost KISS může platnost výše uvedených licencí kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu, přičemž na tuto skutečnost může, ale nemusí, upozornit, důvodem může být například neoprávněné použití. Kromě výslovně uvedených práv a licencí si společnost KISS vyhrazuje všechna ostatní práva, implicitně ani jinak nejsou udělena žádná jiná práva.

Vámi zadávaný obsah:

Návštěvníci stránek mohou zveřejňovat na stránkách společnosti KISS nebo jejich prostřednictvím recenze, komentáře a další obsah, zasílat elektronické pohlednice a další sdělení, předkládat návrhy, nápady, komentáře, dotazy nebo jiné informace či materiály (společně jako „uživatelský obsah“), a to za předpokladu, že tento obsah vytvořený uživatelem:

 • není důvěrný nebo chráněný, neporušuje žádný patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva nebo práva na ochranu soukromí třetích stran a není nezákonný, obscénní, výhrůžný, hanlivý, nevhodný nebo jinak poškozuje třetí strany;
 • neobsahuje softwarové viry nebo škodlivý software;
 • nepředstavuje politickou kampaň, řetězový dopis, hromadnou zásilku a ani není žádnou formou „spamu“;
 • neobsahuje reklamy, nabídky jakéhokoli druhu ani jiný komerční obsah;
 • není určen k tomu, aby se vydával za jinou osobu nebo subjekt a nepoužívá falešnou e-mailovou adresu, nevydává se za žádnou osobu ani subjekt a ani jiným způsobem neposkytuje zavádějící informace o zdroji;
 • neobsahuje zprávy od zaměstnanců společnosti KISS nebo jejích dalších značek, kteří nejsou mluvčími společnosti, a kteří údajně vystupují jménem společnosti KISS, neobsahuje důvěrné informace ani nevyjadřuje názory týkající se společnosti KISS a jejích značek;
 • nenabízí neoprávněné stahování jakýchkoli informací chráněných autorskými právy, důvěrných nebo soukromých informací; a
 • neobsahuje osobní informace (například zprávy s uvedením telefonních čísel, identifikačních údajů vydaných státem, informací o platebních kartách, čísel účtů, adres nebo odkazů na zaměstnavatele), pokud vás společnost KISS o poskytnutí takových údajů výslovně nepožádá.

Pokud zveřejníte jakýkoli uživatelský obsah, udělujete tím společnosti KISS nevýhradní, bezplatné, trvalé, neodvolatelné a plně sublicencovatelné právo na používání, reprodukování, upravování, přizpůsobování, zveřejnění, na překlad a možnost vytváření odvozených děl, na distribuci, vysílání a zobrazování takového uživatelského obsahu po celém světě a prostřednictvím jakéhokoli média. Společnosti KISS a jejím sublicenčním partnerům tak udělujete právo používat po celém světě jméno, které jste uvedli v souvislosti s vámi poskytnutým uživatelským obsahem, pokud se my nebo naši partneři rozhodneme takový obsah použít.
Prohlašujete a zaručujete se, že: vlastníte nebo máte jinak pod kontrolou všechna práva ke svému uživatelskému obsahu, který zveřejňujete, že použití vašeho uživatelského obsahu neporušuje tyto podmínky a ani neporuší nebo nezneužije patent, autorská práva, ochrannou známku, obchodní tajemství, morální práva nebo jiná práva duševního vlastnictví ani práva na publicitu či soukromí jakékoli třetí strany a že váš uživatelský obsah neporušuje žádné platné zákony ani předpisy a nezpůsobí újmu žádné osobě ani žádnému subjektu a že společnost KISS a poskytovatele licence v případě vzniku nároků odškodníte, a to včetně nákladů na právní zastoupení v souvislosti s nutností obhajoby v důsledku vašeho uživatelského obsahu. Společnost KISS v plném rozsahu přípustném podle zákona odmítá veškerou odpovědnost za jakýkoli uživatelský obsah zveřejněný vámi nebo třetí stranou na stránkách společnosti KISS nebo s jejich využitím.

Přesné provedení a dostupnost produktů:

Společnost KISS usiluje o to, aby byly popisy produktů na jejích stránkách vždy přesné. Přesto ale nezaručuje, že budou popisy a jakýkoli jiný obsah nebo informace uvedené na stránkách společnosti KISS vždy přesné, úplné, spolehlivé, aktuální nebo bez chyb. ¨ Odkaz na jakýkoli výrobek nebo službu na stránkách společnosti KISS není nabídkou prodeje či dodání produktu nebo služby a ani neznamená, že daný výrobek nebo službu může zákazníkům dodat přímo společnost KISS, že jsou dostupné ve všech zemích nebo že název, popis či specifikace produktu či služby budou stejné jako ty, které jsou uvedeny na stránkách společnosti KISS. Konkrétní informace ohledně dostupnosti a vhodnosti konkrétního produktu nebo služby je třeba si vyžádat u příslušného místního prodejce nebo distributora společnosti KISS.

Narušení provozu stránek:

Společnost KISS nezaručuje, že tyto stránky budou bez chyb a že její služby nebudou přerušeny nebo ovlivněny jakýmikoli problémy nebo chybami systému. Společnost KISS za takové problémy nebo chyby nepřebírá žádnou odpovědnost.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Stránky společnosti KISS jsou poskytovány společností KISS ve stavu, v jakém se nacházejí a jsou k dispozici. Společnost KISS neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ohledně fungování jejích internetových stránek nebo informací, obsahu, produktů či služeb obsažených na těchto internetových stránkách. Tímto vyjadřujete svůj výslovný souhlas s tím, že stránky společnosti KISS používáte na vlastní riziko. Společnost KISS se v plném rozsahu přípustném podle platných právních předpisů zříká veškerých výslovných nebo předpokládaných záruk, mimo jiné včetně předpokládaných záruk týkajících se prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost KISS nezaručuje, že stránky společnosti KISS, její servery nebo e-mailové zprávy odesílané společností KISS nebo jejím jménem spolupracujícími poskytovateli služeb nebudou obsahovat žádné viry ani jiné škodlivé součásti.
Společnost KISS nenese odpovědnost za žádné škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku používání jejích internetových stránek, a to mimo jiné včetně přímých, nepřímých, náhodných, sankčně nahrazovaných a následných škod. Některé legislativy neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo vyloučení či omezení některých škod. Pokud se na vás taková legislativa vztahuje, nemusí se u vás některé nebo všechny výše uvedené výjimky, odmítnutí a omezení odpovědnosti uplatnit a můžete mít další práva.

Společnost KISS Products, Inc., její dceřiné a přidružené společnosti a jejich vedení, zaměstnance, zástupce, agenty, poskytovatele licencí a poskytovatele služeb (dále jako „společnost KISS a její přidružené strany“) odškodníte a ochráníte je před veškerými pokutami, sankcemi, závazky, ztrátami a jinými škodami jakéhokoli druhu (včetně nákladů na právní zastoupení a odměn pro znalce), které společnosti KISS a jejím přidruženým stranám vzniknou, a budete je chránit před veškerými nároky vyplývajícími z:
(1) porušení těchto podmínek z vaší strany;
(2) vašeho podvodného jednání nebo úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti na vaší straně; nebo
(3) vašeho porušení jakéhokoli platného amerického zákona nebo zákona platného v jiné zemi nebo práv třetí strany; obhajobu jakéhokoli nároku, ke kterému se takové odškodnění může vztahovat, bude řídit společnost KISS nebo její příslušná přidružená společnost; vy sami nesmíte v žádném případě urovnat žádný nárok, aniž byste předem získali písemný souhlas společnosti KISS nebo příslušné přidružené společnosti.

Ochranné známky:

Ochranné známky, obchodní názvy služeb, loga, značky nebo jiné chráněné grafické prvky zobrazené na stránkách společnosti KISS (společně jako „značky“) jsou vlastnictvím společnosti KISS nebo poskytovatelů licencí, poskytovatelů obsahu nebo jiných stran podle platných zákonů o ochranných známkách platných ve Spojených státech amerických a jiných zemích. Všechny ostatní ochranné známky, které nejsou ve vlastnictví společnosti KISS nebo jejích dceřiných společností objevující se na stránkách společnosti KISS, jsou majetkem příslušných vlastníků, kteří mohou, ale nemusí být spřízněni se společností KISS nebo jejími dceřinými společnostmi, ani s nimi nemusí být spojeni nebo být podporováni společností KISS nebo jejími dceřinými společnostmi. Zakazuje se vám bez písemného souhlasu společnosti KISS nebo třetí strany, jež může být vlastníkem příslušné značky, používat nebo zobrazovat jakýmkoli způsobem jakékoli značky, které se objevují na stránkách společnosti KISS, kromě jiného je není možné využít jako meta tagy na jiných stránkách nebo webech. Společnost KISS vyznává zásadu, že je na tvrzení o porušení autorských práv třeba reagovat. Oznámení o podezření na porušení autorských práv třetími stranami by mělo být podle amerického zákona Digital Millenium Copyright Act, hlava 17, oddíl 512, odstavec c), paragraf 2 zveřejněného v zákoníku Spojených států amerických (dále jako „zákon DMCA“) zasláno představiteli společnosti KISS odpovědnému za autorská práva a v kopii na zákaznický servis společnosti KISS. Budete-li se domnívat, že je vaše dílo chráněné autorským právem na stránkách společnosti KISS používáno způsobem porušujícím autorská práva, oznamte tuto skutečnost písemně představiteli naší společnosti odpovědnému za autorská práva a uveďte v oznámení následující informace (aby bylo oznámení účinné, je třeba ho učinit písemně a předat představiteli naší společnosti odpovědnému za autorská práva):

Aby bylo oznámení o porušení autorských práv třetími stranami podle zákona DMCA účinné, musí být představiteli společnosti KISS pro autorská práva zasláno písemně a musí obsahovat následující:

(a)  elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv; (b)  popis díla chráněného autorskými právy nebo jiného duševního vlastnictví, které bylo podle vašeho tvrzení porušeno, nebo pokud se oznámení týká více děl chráněných autorskými právy uvedených na jedné internetové stránce, reprezentativní seznam děl na této stránce; (c)  určení materiálu, který podle vašeho tvrzení porušuje autorská práva nebo je předmětem činnosti, která tato práva porušuje, a má být odstraněn, nebo k němu má být znemožněn přístup, a popis místa, na kterém se materiál porušující autorská práva, na který upozorňujete, nachází na dané stránce společnosti KISS; (d)  vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, je-li k dispozici;
(e)  vaše prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že vlastník autorských práv, jeho zástupce nebo zákon sporné použití nedovoluje; a (f)   vaše prohlášení, které činíte pod hrozbou trestu za křivou přísahu, že informace uvedené ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv. Upozorňujeme vás, že v případě uvedení podstatných nepravdivých údajů v oznámení o porušení zákona DMCA můžete být voláni k odpovědnosti za náhradu škody.

Kontrola vývozu:

Tímto berete na vědomí, že veškeré zakoupené zboží, na které byla udělena licence nebo které se prodává na stránkách společnosti KISS, může podléhat zákonům o clu a vývozu a předpisům platným ve Spojených státech amerických a případně i zákonům o clu a vývozu platným v zemi, ve které jsou výrobky prodávány, vyráběny a jsou do ní doručovány. Zakoupením, stažením nebo používáním technologie nebo softwaru na stránkách společnosti KISS souhlasíte s tím, že budete dodržovat platné zákony, pravidla a předpisy a prohlašujete a zaručujete, že software ani technologii elektronicky ani jiným způsobem nepřevedete na cizího státního příslušníka nebo do zahraničí v rozporu se zákonem.

Kontaktujte nás:

Pokud se chcete zeptat na něco ohledně těchto podmínek nebo nám chcete zaslat své připomínky, kontaktujte nás e-mailem help@KISSUSA.com nebo poštou na adrese: KISS Products, Inc., 25 Harbor Park Drive, Port Washington, NY 11050.